KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI "GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI" CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2013 – 2014

 

- Căn cứ  Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi;

- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013– 2014 của trường;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Nay trường Tiểu học Cổ Loa lập Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2013 – 2014 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

   1. Mục đích

a) Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong nhà trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

b) Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;

c) Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

   2. Yêu cầu:

- Hội thi đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

   II. NỘI DUNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1) Nội dung: 

a) Thi bài viết:

- Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức công tác chủ nhiệm, giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục  và những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học Tiểu học và của ngành; 

b )Thi thực hành:

-    Mỗi giáo viên sẽ được BGH dự giờ 1 tiết học mà giáo viên chọn trong buổi dạy và tiến hành dạy - học ngay tại lớp chủ nhiệm.

-   Giáo viên sẽ chọn bài dạy trong tuần tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường (tuần 11 đến tuần 12 ) từ 28/10/2013 đến 07/11/2013 để tham gia tốt hội thi.

2) Hình thức thi:

- Vòng 1: Thi thực hành hoạt động  dạy và học được tổ chức tại lớp học (tiết dạy do giáo viên chủ nhiệm chọn) – (35 phút)

- Vòng 2: Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết kết hợp cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm. ( 60 phút)

- Vòng 3: Thi thực hành hoạt động  dạy và học được tổ chức tại lớp học (tiết dạy do BGH chọn – báo trước 15 phút) – (35 phút)

III/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ THI:

1. Đối tượng tham gia Hội thi:

-  Giáo viên chủ nhiệm đang trực tiếp giảng dạy .

2. Điều kiện tham gia Hội thi:

          - Mỗi giáo viên tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp trường chuẩn bị kế hoạch dạy học và in thành 01 bản nộp. 

IV/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1/Thời gian

- Ngày 15/10/2013: Họp ban chỉ đạo, ban giám khảo,  phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban giám khảo hội thi .

- Vòng 1:Từ ngày 28/10/2013- đến 07/11/2013 - Tổ chức thi dạy thực hành.

- Vòng 2: Ngày 08/11/2013  - Thi bài viết

- Vòng 3: Ngày 12/11/2013: Thi dạy thực hành. – Xét chọn giải hạng hội thi.

- Ngày 20/11/2013 : Tổng kết

2/  Địa điểm

- Thi bài viết tại phòng giáo viên.

- Thi thực hành tại lớp (của giáo viên chủ nhiệm)

V. GIẢI THƯỞNG: Theo quy chế chi tiêu nội bộ

-     1 giải I                        :

-     1 giải II                       :          

-     1 giải III                      :

 

VI. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

-         Trưởng ban:

Cô Nguyễn Thị Lan Hương         - Hiệu trưởng

-         Phó ban:

Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan           - P hiệu trưởng

Cô Đỗ Thị Bích Trâm                  - P hiệu trưởng

   Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp  giỏi cấp trường năm học 2013 -2014 của trường tiểu học Cổ Loa, yêu cầu bộ phận chuyên môn,  giáo viên nhà trường thực hiện kịp thời./.        

          

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

 

 

 P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  ĐỖ THỊ BÍCH TRÂM